Finansal Çözümler

Neden Muhasebeci ile Çalışmalıyım?

Yeni bir işe başlarken özellikle ilk dikkat ettiğimiz şey maliyetlerdir. Ticaret yapmak isteyenler, şirket kurmak isteyenler bana hemen her zaman ilk olarak hiç iş yapmazsam bile ödeyeceğim bir tutar var mıdır gibi sorular yöneltirler. Bu yazımızda bu maliyet kalemlerinden birini oluşturan muhasebe işlemlerinden ve muhasebecilerden bahsedeceğiz.

Muhasebeci ile Çalışmak Neden Önemli?

Muhasebe işlemleri yani, defter tutma beyanname verme gibi işlemler uzmanlık gerektiren işlerdir. Yasal zorunluluklardan dolayı yapılabilecek en küçük hata cezai sorumluluk doğurabilmektedir. Bu bağlamda bir muhasebeci ile çalışmak önemlidir. 

Muhasebeciler ortaya çıkacak cezalardan müşterileri ile birlikte sorumlu olduklarından ve konularının uzmanı olduklarından bu cezaların çıkmasını engellerler.

Muhasebeci Ne İş Yapar?

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin görevleri kendi kanunları olan 3568 sayılı yasada tek tek sayılmıştır. SMMM’ler, gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

 • Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.
 • Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
 • Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmaktır.

Muhasebeci ile Çalışmak Zorunlu Mu?

Ülkemizde eğer ticaret yapıyorsanız bir şirket kurmak zorundasınız (belirli muafiyetleri, örneğin esnaf muafiyeti saymazsak eğer). İşletmelerin mutlaka tutmak zorunda oldukları muhasebe defterleri mevcuttur. Eğer küçük bir işletme sahibi iseniz işletmenizde işletme defteri tutulur. İşleriniz büyürse bilanço esası denen sisteme geçmeniz gerekebilir o zaman tutmanız gereken defterler başlıca; yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebirdir. Tüm bu defter türleri muhasebeciler tarafından düzenlenmek ve imzalanmak zorundadır.

Yani yasal olarak bir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirle çalışmak ticaret yapanlar için zorunludur.

Keza zorunlu olmayan durumlarda dahi, mesela esnaf muafiyetinde, yaptığınız işlemlerin yasal olup olmadığı muafiyet sınırlarından çıkma durumları gibi özellikli durumları öğrenmek için yine bir muhasebeciye ihtiyaç duyarsınız.

Muhasebeci Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleği, ilgili kanunla tanımlanmış ve sınırları belirlenmiş bir meslektir. Gerek kanun gerekse kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmeliklerle muhasebeciler belirli kural ve ilkere göre hareket etmek zorundadırlar. 

Muhasebeci olunurken gerekli uzmanlık alanları hakkında yeterlilik sahibi olabilmenin yanında etik ilkelere ve mesleğin diğer gereklerine uyumlu olmak da önem arz etmektedir.

Dolayısıyla şirketinizin hesaplarını emanet edeceğiniz muhasebecinin yeterliğinden ve diğer sahip olması gereki olan dürüstlük, tarafsızlık gibi özelliklerine de dikkat etmelisiniz. 

Muhasebeci ile anlaşırken bir sözleşme yapılması zorunludur. Bu sözleşmeyi imzalamadan okuyup anlamanız ileride bu konuda sorun yaşamamanızı sağlayacaktır. 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ücretleri yasal olarak bir asgari ücret tarifesi ile belirlenmektedir. Muhasebeciler bu tarifede yazılı ücretlerin altında iş kabul edemezler ancak işin büyüklüğü ve gereksinimleri dikkate alarak tarifenin üzerinde bir ücretle anlaşma yapabilmektedirler. Dolayısıyla siz de işinizin gereklerini iyice öğrenip muhasebeci ile anlaşma yaparken bu tarifeyi baz alabilirsiniz. 

Muhasebeci Olmanın Şartları Nelerdir?

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olmak ilgili kanunda belirli şartlara bağlanmıştır. Bu şartlar iki başlık altında incelenebilir. Bunlar, genel şartlar ve özel şartlardır.

Meslek Mensubu Olabilmenin Genel Şartları Şunlardır:

 • T.C. vatandaşı olmak (yabancı serbest muhasebeci mali müşavirler hakkındaki hüküm saklıdır).
 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(2) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
 • Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak
 • Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olabilmenin Özel Şartları

 • Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisanüstü seviyesinde diploma almış olmak.
 • En az üç yıl staj yapmış olmak.
 • Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olmak. (Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olanlarda, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olma şartı aranmaz.)
 • Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış olmak.

İyi Bir Muhasebeci Nasıl Olur?

İyi bir muhasebecinin sahip olması gereken özelliklerin başında, ilgili olduğu vergi kanunları, ticaret kanunu, borçlar kanunu, iş ve sosyal güvenlik kanunu gibi mevzuata hakim olmalı. Ayrıca bu kanunların uygulanmasında ortaya çıkabilecek özellikli durumlar hakkında da bilgi sahibi olmalıdır.

Ayrıca defter tutmak için gerekli olan bilgi ve beceriyi de zorunlu staj döneminde öğrenmiş ve uygulayabilir olmalıdır.

Meslek kanununa dayalı olarak çıkartılan yönetmeliklerden Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te belirtilen genel mesleki standartlara haiz ve uyumlu olması da önemlidir. Bu standartları kısa kısa tanımlayacak olursak; 

 • Meslek Unvanı ile Yeterlilik İlkesi: Mesleki unvanları alarak, Kanunun belirttiği mesleki yeterliliği kanıtlamış olan meslek mensupları meslek unvanlarının gerektirdiği saygı ve güvene yakışır bir şekilde hareket etmek zorundadırlar.
 • Mesleki Eğitim ve Bilgi: Mesleki bilgi, mesleki konularda eğitim yapılarak geliştirilir. 
 • Dürüstlük, Güvenilirlik ve Tarafsızlık: Dürüstlük, güvenilirlik ve tarafsız olma şartı mesleğin temelini oluşturur. Meslek mensuplarının, mesleki konulardaki çalışmalarında başarıya ulaşmaları dürüstlük, güvenilirlik ve tarafsız olmaları ile mümkündür. Meslek mensupları çalışmaları sırasında çıkar çatışmalarından uzak kalırlar ve görevlerini sürdürürken gereken mesleki özen ve titizliği gösterirler.
 • Sır Saklama: Meslek mensupları ve bunların yanlarında çalışanlar mesleki faaliyetleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları mesleki faaliyetlerine son verseler bile ifşa edemezler, çeşitli kanunlarla muhbirlere tanınan hak ve menfaatlerden faydalanamazlar. 
 • Sorumluluk: a) Sosyal Sorumluluk; Meslek mensupları; mesleği ifa ederken toplum ve Devlete karşı sorumluluk taşırlar. b) İşletme sahip ve yöneticilerine karşı sorumluluk; Meslek mensupları, işletme sahip ve yöneticilerine, isabetli karar alabilmeleri için doğru ve güvenilir bilgiler sağlarlar. c) Meslektaşlara karşı sorumluluk; Mesleğin gelişmesi ve sağlam temellere oturtulması için aralarında gerekli dayanışmayı kurarlar.
 • Bağımsızlık: Meslek mensupları, çalışmalarını kendi sorumlulukları altında tam bir bağımsızlıkla yürütürler. Bağımsızlık mesleğin temeli ve vazgeçilmez bir unsurudur. 
 • Haksız Rekabet: Meslek mensupları, mesleki dayanışma sorumluluğunun bilincinde olarak haksız rekabete neden olacak durum ve davranışlardan kaçınırlar.

Muhasebeci Değiştirme İşlemleri

Bir şirket kurdunuz ve defterleriniz tutması ve yasal süreçleri takip etmesi için bir mali müşavirle anlaştınız ancak kendisinden memnun kalmadınız, muhasebecinizi değiştirme hakkınız var mı ve bunu nasıl yapabilirsiniz?

Muhasebecinizi değiştirmenizin bir kaç şekli bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 • Eğer muhasebeciniz sizin bilginiz dışında defterlerinizi yasaya uygun tutmuyorsa ya da hileli işlemler yapıyorsa, bu ve benzeri gerekçelerle sözleşmenizi fesh ederek yeni bir muhasebeciyle anlaşabilirsiniz.
 • Muhasebeciniz suç teşkil eden herhangi bir şey yapmıyor ancak siz yeterli olmadığını düşünüyorsanız, ya dönem sonunu bekleyerek yeni sözleşme tarihi geldiğinde yeni bir mali müşavirle anlaşabilirsiniz. Ya da yıllık ücretini ödeyerek eski müşavirinizle olan sözleşmenizi fesh ederek başka bir mali müşavirle yeni sözleşme imzalayabilirsiniz.

Usulsüzlük Yapan Muhasebeci Nereye Şikayet Edilir?

Muhasebecinizin usulsüz işlemler yaptığından şüpheleniyorsanız,

 • Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavirin bağlı bulunduğu odaya, 
 • Kendi bağlı olduğunuz vergi dairesine, 
 • Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne(CİMER) şikayet konularını yazılı olarak belirtmek suretiyle şikayet edebilirsiniz.

WorqCompany Muhasebeci Yönetimi

Yukarıda bahsettiğimiz gibi bir muhasebeci ile anlaşmak her ne kadar yasal bir zorunluluk olsa da muhasebecinizi seçmek yasal hakkınızdır. Bir mükellef olarak muhasebeci seçerken dikkat edilmesi gereken şeyleri gözden kaçırabilir ve bütün yatırımınızı emanet edeceğiniz muhasebeci seçiminde yani işinizin henüz kuruluşunda büyük bir hata yapabilirsiniz.

Biz Worqcompany olarak sizin adınıza muhasebeci yönetimi yaparak defterlerinizi tutacak olan bağımsız serbest muhasebeci mali müşavirlerin görevlerini titizlikle yapıp yapmadıklarını gerekli yeterliğe sahiplik durumlarını takip etmekteyiz. Konu hakkındaki yazılı beyanımıza bu linkten ulaşabilirsiniz.

Başa Dön