Genel
Posted in

Ağustos Ayında Şirket Sahibi Vergi Mükellefleri Hangi Vergileri Ödeyecek?

Posted in

Bu yeni yazı dizimizde her ay mükellefleri ilgilendiren vergisel ödevler hakkında ufak bilgilendirmeler yapacağız. Vergisel anlamda çok fazla ödev var ancak bu mail dizisinde amacımız doğrudan mükelleflerin yapacaklarına ve ödenecek vergi kavramına açıklık getirmek.

Bu ay (Ağustos 2021) yapılması gereken ödevleri son günlerine göre sıralarsak;

Geçici Vergi

17.08.2021tarihi hem gelir vergisi hem de kurumlar vergisi için, geçici verginin ikinci döneminin (Nisan-Mayıs-Haziran) son ödeme tarihidir.

Geçici vergi üçer aylık dönemler halinde hesaplanır ve bu üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın 17’sine kadar beyan edilerek ödenir.

Geçici Verginin Konusu:

Ülkemizde gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri bu mükellefiyetleri sebebiyle aynı zamanda geçici verginin de mükellefidirler.

Geçici vergi gelirin yedi unsurundan sadece ikisine uygulanmaktadır. Bunlar ticari kazanç ve serbest meslek kazançlarıdır. Ticari kazançlardan basit usule tabi olanlar ve yıllara yaygın inşaat işi yapanlar ile serbest meslek erbablarından noterler geçici vergi ödemezler.

Geçici Verginin Oranı:

Geçici vergi oranı Gelir ve Kurumlar Vergilerinde farklılık göstermektedir. Gelir Vergisi Kanunu’na göre geçici vergi ilk vergi dilimine tekabül eden %15’lik orandır. Yani Gelir Vergisi mükellefleri üçer aylık dönemlerde elde ettikleri safi kazanç üzerinden %15 vergi öderler.

Kurumlar Vergisi kanunu ise geçici vergi oranının Kurumlar Vergisi oranı kadar olacağını öngörmektedir. Bu makalenin yazıldığı dönemde ise Kurumlar Vergisi Kanunu geçici 13. Maddesi gereğince kurumlar vergisi oranı 2021 yılı için %25’e çıkarılmış ve 7316 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14. Maddesi gereğince geçici vergi oranı olarak birinci geçici vergi dönemi için (Ocak, Şubat, Mart dönemi) %20 diğer dönemler için ise %25 olarak hesaplanacaktır.

Damga Vergisi

26.08.2021 tarihine kadar sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunanlar için damga vergisinin ödenmesi gerekir.

Damga Vergisi Nedir?

Bu vergi her türlü sözleşmeden doğan bir vergi türüdür. İster bir gerçek kişi veya şirketle sözleşme imzalayın isterseniz de devlete vergi ödemek için beyanname verin (hemen her vergi beyanname yoluyla ödenir) damga vergisi doğar.

Damga vergisi diğer vergilere kıyasla oldukça düşük oranlı ve tutarlı bir vergidir. Sözleşmelerin türlerine imzalayan sayısına vb kıstaslara göre değişen tutarları vardır. Yazımızın amacı ödevleri olabildiğince kısaca özetlemek olduğundan uzun bir liste halinde bu oranları yazmıyoruz, ancak dilerseniz https://www.turmob.org.tr/ebulten/mevzuatsirkuleri/2020/246-2020.pdf bu linkten güncel oranlara ulaşabilirsiniz.

Katma Değer Vergisi

26.08.2021 temmuz ayına ait KDV’nin son ödeme tarihidir. Mükellefler sattıkları ürün veya hizmetlerden dolayı tahsil ettikleri KDV’den işleri ile ilgili satın aldıkları mal ve hizmetlerin KDV’sini düşerek aradaki farkı devlete öderler.

Katma Değer Vergisi Nedir?

Mal ve hizmet teslimleri sonucu doğan ve gerçek mükellefinin malı veya hizmeti alanın olduğu bir vergi türüdür. Her ne kadar KDV fiziki olarak son tüketicinin cebinden çıkıyor olsa da bu vergiyi devlete, son tüketicinin malı veya hizmeti satın aldığı kişi veya kurum öder. Yani aslında ticaret yapanlar KDV konusunda sadece aracıdırlar.

Katma Değer Vergisinin Oranı:

KDV %1, %8 ve %18 olmak üzere üç farklı orana sahiptir. Bu oranlar kabaca bahsetmek gerekirse zorunlu ürünlerde en düşük oran lüks ürünlerde en yüksek oran uygulanır diyerek genellenebilir. Ancak aslında durum biraz daha karmaşıktır. Yukarıda bahsettiğimiz gibi ayrıntılara boğulmamak adına dileyenler https://www.gib.gov.tr/node/108756 bu linkten hangi ürünün yüzde kaç KDV’ye tabi olduğuna bakabilir.

Muhtasar Beyanname

26.08.2021 kanunda yazılı kişilerin mükelleflerden kestikleri vergiyi vergi dairesine ödemesinin son günüdür. Her ne kadar ilgili kanunda son ödeme tarihi ilgili ayın 23’ü olarak belirlenmiş olsa da çıkartılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bu tarih 26’sı olarak değiştirilmiştir.

Muhtasar Beyanname Nedir?

İşverenler ya da vergi tevkifatı yapan diğer kişiler, verginin gerçek mükelleflerinden kestikleri vergileri muhtasar beyanname aracılığıyla vergi dairesine öderler. Muhtasar Beyannamede kesinti (stopaj/tevkifat) usulü vergilendirme söz konusu olduğundan vergi, esas borçlunun yerine vergi sorumlusundan istenir.

Kimler Muhtasar Beyanname Vermek Zorundadır?

  • İş Ortaklıkları
  • Dernekler
  • Vakıflar
  • Yatırım fonu yöneten kişiler
  • Kamu idare ve müesseseleri
  • İktisadi kamu müesseseleri
  • Ticaret şirketleri
  • Ticaret ve serbest meslek erbapları (gerçek gelirlerini beyan etmek zorunda olan kişiler)
  • Kazançları zirai ve bilançoya tabi olan çiftçiler

Verginin Oranı

Bu vergi türünde oran hesaplamak biraz karmaşıktır diyebiliriz. Çünkü yapılan işin türüne göre oranlar değişmektedir. Birkaç örnek vermek gerekirse ücret ödemelerinde gelir vergisi kanundaki artan oran uygulanır (%15 / %20 / %27 / %35 / %40), öte yandan kira ödemelerinde oran %20’dir, inşaat işlerinde %3’lük oran uygulanır.

Vergi konusundan bahsetmişken, şirket sahiplerinin gider gösterebileceği konulara değindiğimiz videoyu WorqCompany Youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz.