Genel
Posted in

Marka Tescili Nedir? Marka Tescili Nasıl Yapılır?

Posted in

Girişimciler için şirket kuruluşu, sanal ofis belirlenmesi, e-ticaret entegrasyonu gibi temel işlemlerin yanı sıra yapılması gereken önemli işlerden biri de kurulan marka veya iş için marka tescili yaptırmak. Peki marka tescili nedir, nasıl yapılır? Tescil işleminin girişimciye faydası nedir? Bu yazımızda bu detayları açıklamaya çalıştık.

Marka Nedir?

  • Kişi   adları   dâhil   sözcükler,   şekiller,   renkler,   harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her türlü işarete marka adı verilir. Bir işaretin marka olabilmesi için “ayırt edicilik” temel koşuldur. 
  • Ek olarak teşebbüsün  mallarının  veya  hizmetlerinin  diğer teşebbüslerin  mallarından  veya hizmetlerinden   ayırt   edilmesini   sağlaması   ve   marka   sahibine   sağlanan   korumanın konusunun   açık   ve   kesin   olarak   anlaşılmasını   sağlayabilecek   şekilde   sicilde gösterilebilir   olması gerekmektedir. 
  • Türk marka hukukuna hâkim olan ilkeler arasında “marka sahibinin tekliği” ilkesi de yer alır. Bu ilkeye göre, bir marka veya onunla iltibas derecesinde benzer olan bir işaret aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak birden çok kişi adına tescil ettirilemeyecektir. 

Marka Tescili Zorunlu mudur?

Markaların   tescili   zorunlu   olmamakla   birlikte   tescil,   marka   üzerindeki   hakları ispatlamak ve marka ihlalini engellemek için en önemli araçtır. Ayrıca, tescilli marka sahibine   daha   geniş   bir   koruma   sağlar.   Bu   nedenle   kişilerin   faaliyet   gösterdikleri bütün ülkelerde marka tescili gerçekleştirmeleri tavsiye olunur.

Marka   tescili,   sahibine   markayı   hem   tek   başına   kullanma   hakkı   hem   de   izinsiz kullanılmasını   önleme   yetkisi   verir.   Tescilli   olmayan   markalar,   kanunların   tescilli markalara tanıdığı haklardan faydalanamazlar.

Kimler Marka Başvurusunda Bulunabilir?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.
  • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler.
  • Paris   Sözleşmesi   veya   Dünya   Ticaret   Örgütü   Kuruluş   Anlaşması   hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler.
  • Karşılıklılık   ilkesi   uyarınca,   Türkiye   Cumhuriyeti   uyruğundaki   kişilere   sınai mülkiyet hakkı koruması sağlayan devletlerin uyruğundaki kişiler, Türkiye’de marka başvurusunda bulunma hakkına sahiptir.
  • Adi şirketler,özel liseler ve ortaokullar,anaokulları,dernek/vakıfların iktisadi işletmeleri, a/b adi ortaklığı şeklindeki ünvanlar marka tescilinde bulunmak için kabul edilmemektedir.

Tescilli Marka Ne Kadar Süre ile Korunur?

Tescil   edilen   bir   marka,   başvuru   tarihinden   itibaren   10   yıl   süre   ile   korumadan faydalanır.   Her   10   yıl   sona   ermeden   önceki   6   ay   içerisinde   yenileme   talebi gerçekleştirilerek, markanın tescilinin 10 yıl süre ile uzatılması mümkündür.

Marka tescilinin uzatılması talebinde bulunulabilmesi için yenileme ücreti öngörülen tarihler aralığında sunulmalıdır. Aksi takdirde markanın tescili uzatılamaz ve hak kayıpları meydana gelecektir. Uzatma talepleri, bir önceki koruma döneminin sonlanmasını takip eden tarihten itibaren sunulabilir. 

Eğer marka topluluğundaki tüm mal ve hizmetlere ilişkin marka tescillerinin tek seferde uzatılması planlanıyorsa,yalnızca hak sahiplerinden yalnızca birinin uzatıma yönelik talebi yeterli olacaktır. Ancak, marka topluluğundaki yalnızca bazı markaların tescil sürelerinin uzatılması talep edilecek ise, tüm hak sahiplerinin birlikte hareket etmeleri gerekmektedir. 

Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır?

Marka   tescili   için   Türk   Patent   ve   Marka   Kurumu’nun   (“Kurum”)   internet   sitesinde yer alan formun ve gerekli diğer belgelerin hazırlanarak Kurum’a elden, posta yolu ile veya elektronik imza ile internet üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir. Tescil   talebinde   bulunmadan   önce   markanın   daha   önce   başkası   adına   tescil   veya başvuruya konu edilip edilmediğinin araştırılması gerekmektedir. Türk Marka Patent Enstitüsüne yapılacak bir başvuru, başvuru tarihinden itibaren 6-8 ay arasında sonuçlanmaktadır. 

Marka Hakkının İhlal Edilmesi

Markanın tescili kendiliğinden markaya bir koruma sağlamayacak, yalnızca hakkın tespiti ve tescili işlevini yerine getiriyor olacaktır. Dolayısıyla, markanın başkaları tarafından haksız kullanımı ve marka hakkının ihlali durumunda marka sahibinin bu tür haksız kullanımları takip ederek yetkili mahkemelerde açacağı davalarla,  tescilli markalardan kaynaklanan haklarına yapılan ihlalleri önlemesi gerekmektedir.