Genel
Posted in

Şirket Sermayesi Nedir?

Posted in

Şirket Sermayesi Nedir?

Sermaye; “bir ticaret girişiminin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi için gerekli olan, bu işte kullanılan para ve paraya çevrilebilecek malların tümü.” Şeklinde tanımlanmıştır. Sermaye kavramından bahsettikten sonra, şirket kuruluş sürecinde, şirket türlerine bağlı olarak çok sık karşımıza çıkan şirket sermayesi kavramından bahsedeceğiz. 

Sermaye Kimler İçin Gereklidir?

Sermaye şirketlerinde sermaye zorunlu bir kavramdır. Çünkü bu şirketlerde sorumluluk ortakların şirkete koydukları sermaye oranıyla ölçülmektedir. Şirket ana sözleşmesinde sermaye tutarı ve ortakların pay miktarları yazılmaktadır.

Sermaye İle İlgili Önemli Uygulamalar

Şirket ortaklarının şirket üzerindeki hakları ortaklık paylarına göre tespit edilir

Sermaye şirketlerine gerçek kişiler veya tüzel kişiler(başka bir şirket) ortak olabilmektedir

Sermaye şirketleri tek ortaklı kurulabilmekle beraber üst sınır anlamında farklılık gösterirler

Sermaye Nakit mi Ödenir?

Türk Ticaret Kanunu’na göre ticaret şirketlerine sermaye olarak;

 • Para, alacak, kıymetli evrak ve sermaye şirketlerine ait paylar
 • Fikrî mülkiyet hakları
 • Taşınırlar ve her çeşit taşınmaz
 • Taşınır ve taşınmazların faydalanma ve kullanma hakları
 • Kişisel emek
 • Ticari itibar
 • Ticari işletmeler
 • Haklı olarak kullanılan devredilebilir elektronik ortamlar, alanlar, adlar ve işaretler gibi değerler
 • Maden ruhsatnameleri ve bunun gibi ekonomik değeri olan diğer haklar
 • Devrolunabilen ve nakden değerlendirilebilen her türlü değer konabilir.

Şirket Sermayesi Ne Kadar Olmalı?

Sermaye tutarı Türk Ticaret Kanunu’nda şirketin türüne göre değişkenlik göstermektedir.

Limited Şirket Sermayesi

Limited şirketlerde bir pay değeri en az 25 TL veya katları olması gerekir ve sermaye tutarı en az 10.000 TL’dir. Bir üst sınır belirtilmemiştir.

Anonim Şirket Sermayesi

Anonim şirketlerde bir pay değeri en az 1 TL olarak belirlenmektedir

Minimum sermaye tutarı anonim şirketlerde 50.000 TL olmalıdır ancak, Çeşitli kanunlarla farklı iş kollarında sermaye tutarları ayrıca belirtilmiştir örnek vermek gerekirse; 

 • Yabancı iş ortağının sermaye hissesi toplam sermayenin %20’sinden az olamaz ve en az 40.000 TL olmalıdır. Yani sermaye tutarının en az 100.000 TL olması gerekmektedir
 • Banka kurabilmek için 30.000.000 TL

Anonim şirketlerde sermaye ile ilgili bir üst sınır olmamakla birlikte kural olarak şirket sermayesi olarak 250.000 TL ve üzeri tutara sahip şirketler için avukat bulundurmak zorunludur. 

Avukat bulundurma zorunluluğuna uymayan şirketler hakkında yine ilgili kanuna göre her ay için, asgari ücretin aylık brüt tutarının iki katı kadar ceza uygulanır.

Şahıs Şirketi Sermayesi

Sermaye şirketler için kullanılan bir kavramdır. Ticari anlamda sermaye şahıs işletmelerinde kavram olarak kullanılmaz. Bunun sebebi şahıs işletmelerinde sorumluluğun sınırsız şekilde işletme sahibinde olmasıdır.

Şirket Sermayesi Ne Zaman Ödenir?

Şirket sermayesinin ödenip ödenmemesi yasal olarak sorun olmakla birlikte asıl olarak, şirketin üçüncü kişilerin gözündeki durumu anlamında önem arz etmektedir. Gerek müşteriler açısından gerek potansiyel yatırımcılar ile borç verenler (örneğin bankalar) açısından sermaye taahhüdünün yerine getirilmiş olması ilk dikkat edilen durumdur.

Limited Şirketler İçin Sermaye Ödemesi

Limited şirketlerde kuruluşta ¼ oranında blokaj zorunluluğu yani kanunla birlikte kaldırılmıştır. Yani kuruluşta herhangi bir sermaye ödemesi yapılması yasal olarak gerekmez. Ancak kuruluştan itibaren iki yıl içinde sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi gerekmektedir.

Anonim Şirketler İçin Sermaye Ödemesi

Anonim şirket kuruluşlarında ortaklar sermaye taahhüdünde bulunurlar, anonim şirketlerde bu tutarın ¼’ü kuruluştan önce bankaya yatırılmalıdır kalan tutar iki yıl içinde yatırılmalıdır. 

Şahıs Şirketleri İçin Sermaye Ödemesi

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi sermaye kavramı şahıs şirketleri için geçerli bir kavram değildir. Yani tabiki yapacağınız işe göre elinizde bir sermaye olması gerekir ancak, yasal anlamda sermaye taahhüdü veya ödemesi gibi bir durum söz konusu değildir. 

Sermaye Kasada mı Bankada mı Durmalı?

Sermayenin kasa da ya da bankada durmasıyla ilgili doğrudan bir yasa maddesi yoktur. Ancak gerek yayınlanan tebliğler ile gerekse geçmişte alınmış danıştay kararları ışığında sermayenin en azından büyük kısmının banka hesabında tutulmasının zorunlu olduğunu söylemek yanlış olmaz. 

Çünkü vergi dairesi kasada fazla para görünmesi halinde atıl kalan bu paranın yasal olmayan şekillerde kullanıldığı varsayımı ile inceleme yapabilecektir. Çünkü mantık olarak kimse yüksek miktarda parasını elinde tutmaz. Bunun başlıca sebepler; güvenlik, banka üzerinden ödeme ve tahsilatların daha hızlı yapılması, bankadan faiz kazancı elde etme gibi.

Sermaye Harcanabilir mi?

Şirket kuruluşlarında veya sermaye artışlarında ¼ oranında sermayenin (anonim şirketlerde) bankaya yatırılması ve bloke edilmesi gerekmektedir. Ancak işlemler tamamlandığında yani tescil gerçekleştiğinde bloke çözülür ve sermaye tutarı kullanılabilir.

Şirket Sermayesi Ödenmezse Ne Olur?

İki yıl içinde yatırmanız gereken tutarı yatırmamanız halinde kanunda bir yaptırım öngörülmemiştir. Ancak sermayenin yatırılmamış olması muhasebesel anlamda şirketi sıkıntıda gösterebilir. Bu da borçlanmak istediğiniz durumlarda problem oluşturur.

Şirketlerde Sermaye Arttırımı Neden Yapılır?

Şirketlerin sermaye artırımına gitmelerinin en önemli sebeplerinden biri yüksek enflasyondur. Sermayelerini güçlenmesi ve yeni yatırımlar için veya şirket harcamalarının karşılanabilmesi için zaman zaman sermaye arttırımına ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu durumda şirket ortakları şirket hesabına ilgili tutarları yatırmaktadırlar.

Sermaye arttırımı için sadece ortakların nakit girişi yapması gerekmez, gayrimenkul ile, şirketten alacaklarından vazgeçmek suretiyle ya da kar dağıtımı yapılmaması yoluyla da sermaye artttırımı yapılabilir.

Sermaye Artırımının Şartları Nelerdir?

Şirketlerde sermaye arttırımı genel kurul kararına bağlıdır, birden fazla ortaklı anonim şirketlerde genel kurula bakanlık temsilcisi de katılmaktadır. 

Hisse bedelinin değerini arttırmak suretiyle sermaye artışı yapılabileceği gibi, yeni hisse bastırmak suretiyle de yapılabilir. Yeni hisse basımı halinde ortakların rüçhan (ön alım) hakkı bulunmaktadır. 

Geçmişte taahhüt edilen sermaye ödenmeden sermaye arttırımı yapılamaz. Sermaye arttırımında da tescil aşamasında sermayenin ¼’ü ödenmelidir.kalan tutar için verilen taahhüt üç yıl içinde yerine getirilmelidir. Yine sermayenin binde dördü de rekabet kurulunun hesabına yatırılmalıdır.

Şirket Kuruluşunda Sermaye Blokajı Nedir?

Limited ve anonim şirket kuruluşlarında ortaklar sermaye taahhüdünde bulunurlar, anonim şirketlerde bu tutarın ¼’ü kuruluştan önce bankaya yatırılmalıdır kalan tutar her iki şirket içinde iki yıl içinde yatırılmalıdır. Işte bu yatırılmayan tutara ödenmemiş sermaye denilmektedir. Sermaye gerek kuruluş aşamasında gerekse iki yıl içinde şirket hesabına yatırıldığında bu tutara da ödenmiş sermaye denilmektedir. Anonim şirketlerde kuruluş öncesi yatırılan ¼ oranındaki sermaye payıda dolayısıyla ödenmiş sermaye kapsamında sayılmaktadır.

Örtülü Sermaye Nedir?

Örtülü sermaye; şirketin ortaklarından ya da ortaklarla ilişkili kişilerden aldığı borcun sermayenin üç katını aşan kısmına denilmektedir. Yani şirket sermaye arttırmak yerine yakınlarından borçlanma yoluna gidebilmektedir. 

Ancak bu borçlanmanın yani örtülü sermaye aşamasına varmanın devlet tarafından bir yaptırımı söz konusudur. Normalde şi,rketler borç alabilmekte ve bu borca ilişkin ödedikleri faiz benzeri masrafları giderleştirebilmektedir. Ancak örtülü sermaye durumunda sermayenin üç katını aşan kısım için ödenen faizler giderleştirilemez. Dolayısıyla gerçekten borç almış ve faiz ödüyor olsanız dahi bu maliyeti gider gösteremeyerek kara eklemek ve vergisini ödemek durumunda kalırsınız.

Siz de şirket kuruluş işlemlerini WorqCompany’de gerçekleştirin, aklınıza takılan tüm soruları cevaplayalım ve şirket kuruluşunuzu hızlı bir şekilde tamamlayalım. Kolay Şirket kuruluşu sayfamızı incelemek için tıklayın.