Girişimcilik
Posted in

29 Yaş Altı Genç Girişimci Desteği Nedir?

Posted in

Genç Girişimci Desteği Nedir?

Günümüzde özellikle e-ticaret yapanların büyük çoğunluğunu gençler oluşturuyor. Bunun yanında gerek zirai gerekse mesleki anlamda da gençlerin ekonomiye dahil olabilmeleri adına ortaya çıkan genç girişimcilik istisnası ve sigorta prim teşviki oldukça dikkat çeken bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Bu yazımızda genç girişimci desteğinin kapsamından ve nasıl faydalanabileceğinizden bahsedeceğiz.

Türkiye’de uygulanan genç girişimcilik istisnası kapsamında mükellefler, mükellefiyetleri başladıktan itibaren üç yıl boyunca yıllık olarak elde edecekleri gelirin 75.000 TL’sine kadar gelir vergisi ödemeyeceklerdir.

Gelirin Unsurları

Ülkemizde kazanç üzerinden alınan iki tür vergi vardır; bunlar kurumlar vergisi ve gelir vergisidir. Kurumlar vergisi sermaye şirketlerinden alınırken gelir vergisi şahıs işletmeleri, adi şirketler, kollektif şirketler ve adi komandit şirketlerden alınır. Aynı zamanda bir gerçek kişi gelirin yedi unsurundan birini elde etmesi halinde de gelir vergisi ödemekle mükelleftir. 

Bu yedi unsur nedir diyecek olursak, aşağıdaki maddeleri sıralayabiliriz:

 • Ticari kazanç; gerçek kişilerin alım-satım faaliyetinde bulunmaları veya hizmet sunumu üzerinden para kazanmaları halinde elde edilen kazanç türüdür.
 • Zirai kazanç; tarım ve hayvancılık faaliyetlerinden elde edilen kazançtır.
 • Serbest meslek kazancı; kişinin mesleki bilgisi üzerinden bir iş yerine bağlı olmaksızın kazanç elde etmesidir.
 • Ücret; bir işyerinde çalışılarak elde edilir.
 • Gayrimenkul sermaye iradı; kira gelirleridir.
 • Menkul sermaye iradı; şirketlere ortak olmak yoluyla elde edilen kar payları, bankaya yatırılan paraya yürütülen faiz gibi kazançlardır.
 • Diğer kazanç ve iratlar; kişilerin ticari kazanç getiren faaliyetleri arada bir yapmaları yoluyla kazanç elde etmeleridir.

İstisna Kavramı

Aslında vergiye tabi olması gerekirken kazanç getiren bir olayın sonucunda elde edilen kazancın  tümünün ya da bir kısmının vergi dışı bırakılmasıdır. Muafiyet kavramıyla benzer olmakla birlikte esas olarak muafiyet gerçek ya da tüzel kişilere uygulanırken, istisna doğrudan verginin konusu ile ilgilidir. 

Genç Girişimci İstisnasından Kimler Faydalanabilir?

Kanunda genç gişimci istisnasından faydalanabilecek olanlar ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Buna göre;

 • Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti başlatılacak olunlar. Bu şartın anlamı, yukarıda saydığımız gelirin yedi unsurundan ticari, zirai ve mesleki kazanca uygulanmakta olan bu istisna, ücret, GMSİ, MSİ ve diğer kazanç ve iratlara uygulanmamaktadır. Ancak istisnadan faydalanırken bu saydığımız diğer kazançlardan elde ediliyor olması istisnaya engel değildir. Sadece belirtilen üç unsur dışındaki kazançlar istisna hesaplanmadan bildirilecek, üç unsurda ise istisna düşülerek matraha eklenecektir.
 • Mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişiler. Bu şartta dikkat edilmesi gereken husus 29 yaşını hesaplama noktasıdır. Hesaplama net olarak şu şekilde yapılmalıdır: bulunduğumuz yıldan doğum yılınız çıkartılır sonuç 28 ve altı ise istisnadan faydalanabilirsiniz. Eğer sonuç 29 ise bu sefer tam günü dikkate alacaksınız o sene doğum gününüzden bir gün öncesi istisnadan faydalanabilmek için belirlenen sınırdır. 

Genç Girişimci İstisnasından Faydalanma Şartları Nelerdir?

 • İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması. İşe başlama süresi vergi usul kanununda 10 gün olarak belirtilmiştir. Bu süreden sonra bildirim yapılması halinde istisnadan faydalanılamayacaktır.
 • Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi. 
 • Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde işe başlama tarihi itibarıyla ortakların tamamının tüm şartları taşıması. Bu durumda her gerçek kişi ortak istisnadan ayrı ayrı faydalanabilecektir. Ortaklardan birinin dahi şartları taşımaması halinde ise hiç bir ortak istisnadan faylanamayacaktır.
 • Faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin (ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere) eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devri alınmamış olması. Bu maddenin amacı var olan bir işletmeyi yaşı küçük bir akraba üzerine göstererek vergi dairesinin aldatılmasını önlemektir. 
 • Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması. İstisnanın ana amacı gençlerin ekonomiye katılmasını sağlamak olduğundan zaten var olan bir işletmeye ortak olunması kapsam dışı bırakılmıştır.

Şirketinizi WorqCompany’nin uzman kadrosu ile hızlı ve güvenilir bir şekilde kurmak için tıklayın.

İşi Terk ya da İş Değişikliği Durumlarında Vergi Teşviki Uygulaması Nasıl Olacaktır?

Vergi teşvikinden yararlanan mükelleflerce daha sonra herhangi bir nedenle faaliyetin terk edilmesi durumunda, terk tarihine kadar elde edilen kazançlar dolayısıyla teşvikten yararlanılacaktır. Faaliyet terk edildikten sonra teşvik kapsamındaki söz konusu faaliyetlere tekrar başlanılması halinde ise adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunması şartı ihlal edilmiş sayılacağından bu teşvikten yararlanılamaz.

Ancak, istisnadan faydalananların, üç yıllık süre içinde faaliyetlerini ticari, zirai ya da mesleki faaliyet olarak değiştirmeleri halinde yararlanılmayan süre kadar söz konusu istisnadan faydalanılması mümkündür.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus takvim yılı içinde işe başlanılması ya da işin bırakılması halinde ilgili yıl tam yıl sayılacaktır.

Genç Girişimcilikte Bağkur Desteği Nedir?

Gelir vergisi kanunda yapılan eklemeyle gençlere sağlanan istisnaya ek olarak sosyal güvenlik kanunda yapılan eklemeyle istisnaya tabi gençlere bir yıllığına prim desteği getirilmiştir. Yani genç girişimciler işe başladıklarında zorunlu olan bağkur sigortalılığını yaptırdıklarında ilk yıl prim ödemeyeceklerdir.

Sigorta Prim Teşvikinden Yararlanma Şartları Nelerdir?

Sigorta teşviğinden faydalanmak için gelir vergisi istisnasından faydalanmak için gereken şartların dışında da şartlar bulunmaktadır. Sigorta prim teşviği şartları;

 • Gelir Vergisi Kanunu kapsamındaki genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanıyor olmak 
 • Mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olmak. Bu anlamda gelir vergisi istisnasından ayrılan bir durum söz konusu olmakta. Gelir vergisi istisnasında bir alt yaş sınırı belirtilmezken sigorta prim teşviğinden 18 yaşından küçükler faydalanamamaktadır. Ancak istisnadan faydalanılmaya başladıktan sonra 18 yaşına girilmesi halinde süreler dahilinde teşvikten faydalanılabilmektedir.
 • 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa 5510 sayılı Kanun’un 4/1-b maddesi kapsamında sigortalı sayılan gerçek kişilerden olmak.
 • Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde, ortaklar arasında sadece en genç ortak sigorta prim teşvikinden faydalanabilecektir. Ortaklardan herhangi birinin teşvik şartlarını taşımaması halinde, diğer ortaklar da sigorta prim teşvikinden yararlanamayacaktır.

Sigorta Prim Teşviki İçin Başvuru Nasıl ve Nereye Yapılacaktır?

Sigorta prim teşvikinden yararlanmak isteyen sigortalıların tescil işlemleri, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında bağlı bulundukları vergi dairesinden temin edecekleri “Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası” belgesi ile bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerince yapılacaktır.

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için Youtube videomuzu izleyebilirsiniz. Yeni videoları kaçırmamak için WorqCompany Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın!