Şirket Kuruluşu

Anonim Şirketin Avantajları Neler? 

      E-ticaretin giderek büyüyen bir ekonomik olgu olarak hayatımıza girdiği bu dönemde insanlar bağımsız bir şekilde para kazanmak için ticaret yapmaya ve dolayısıyla da şirketleşmeye doğru ilerlemekteler. Her ne kadar başlangıçta yapılacak ticaretin büyüklüğü, kazanç beklentisi gibi kriterler kurulacak şirket türü kararını etkiliyor olsa da esas amacı geleceğe yatırım olanlar şirket türü olarak özellikle anonim şirketi tercih etmekteler. Anonim şirket kuruluşu hakkında ayrıntılı bilgi için linkteki yazımı inceleyebilirsiniz.

Bu yazımızda anonim şirket kurmanın  ne gibi avantajları olduğundan bahsedeceğiz. Öncelikle başlıklar halinde yazmak gerekirse bu avantajları şöyle sıralayabiliriz;

  • Ortakların sorumlulukları
  • Ortakların yönetici olma zorunluluğunun bulunmaması
  • Hisse devri
  • Vergisel 

Ortak sorumlulukları bakımından avantajlar

Şirketlerde sorumluluk kavramını açıklamak gerekirse, bir şirket sahibini örnek alalım; A kişisi bir şahıs işletmesi sahibi olsun ve işlerinden dolayı gerek üçüncü kişilere gerekse devlete karşı borçlanmış olsun ancak işleri çeşitli sebeplerle sekteye uğramış ise bu borçlarını yaptığı ticaretten ödeyemeyecektir. Ancak tüm mal varlığı ile hem devlete hemde diğer kişilere karşı sorumlu olacak ve hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır.

Aynı A kişisi tek ortaklı bir anonim şirket kurmuş olsa idi aynı durumda sadece şirkete koymayı taahhüt ettiği sermaye tutarı (2021 yılı için minimum 50.000TL) ile sorumlu olacak ve bu sermaye tutarı dışında hiç bir şekilde ne kamuya ne de üçüncü kişilere karşı sorumluluğu bulunmayacaktır.

Ortakların yönetici olmama zorunluluğu

Bu başlık altında limited şirket ile anonim şirketi kıyaslamak gerekir. Limited şirketlerde müdürler kuruluna profesyonel müdür atanabilmekle beraber en az bir müdürün ortaklar arasından görevlendirilmesi zorunlu tutulmaktayken, anonim şirketlerde böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. 

Keza cezai sorumluluk şirketin yönetimine ait olacağından ortakların bu sorumlulukları da sınırlanmış olmaktadır. Aynı zamanda şirketin yönetimini profesyonel ellere bırakma kolaylığı sağlanmaktadır.

Anonim şirketlerin hisse devirlerine ilişkin avantajları

Yine limited şirketlerle kıyaslamak gerekirse, limited şirketlerde hisse devri noter onayıyla gerçekleşebilmekte bu da internet çağı dediğimiz zamanımızda işleyişi oldukça yavaşlatmaktadır. Limited şirketlerde hisse devri için bir diğer gereklilik ise ortakların dörtte üçünün onayının gerekmesidir.  

Oysa anonim şirketlerde devir işlemi çok daha kolay ve hızlı yapılabilmektedir. Anonim şirketlerde iki tür hisse vardır, devir işlemi hissenin türüne göre değişmektedir.

  • Nama yazılı hisseler anasö zleşmede aksine hüküm olmaması halinde ciro edilerek karşı tarafa teslim edilmek suretiyle devredilebilmektedir.
  • Hamiline yazılı hisseler ise, karşı tarafa teslim edilmek suretiyle devri gerçekleşir.

Anonim şirketlerin vergisel avantajları

Ülkemizde iki tür kazanç vergisi toplanmaktadır, biri gelir vergisi diğeri kurumlar vergisidir. Gelir vergisi gerçek kişilerden ve şahıs işletmelerinden alınan vergi iken kurumlar vergisi limited şirket, anonim şirket gibi büyük ölçekli şirketlerden alınan bir vergidir.

Gelir vergisi artan oranlı bir yapıya sahiptir ve oranları %15 ila %40 arasında değişmektedir. Örneğin bir gerçek kişi bir yılda 2021 yılı için 650.000TL den fazla para kazanırsa bunun %40’nı devlete vergi olarak ödemek zorundadır.

Ancak kurumlar vergisi sabit oranlıdır. Içinde bulunduğumuz 2021 yılı için cumhurbaşkanlığı kararı ile bu oran %25 olarak uygulanmakla birlikte 2022’de bu oran %23’e sonraki yıllarda ise kanunda yazılı oran olan %20’ye çekilecektir. 

Dolayısıyla bir örnekle açıklamak gerekirse;

2021 yılında 700.000TL kazanan A şahıs işletmesi 700.000 x 0,40= 280.000TL vergi ödeyecekken,

Aynı yıl aynı tutarda kazanç elde etmiş olan B anonim şirketi 700.000 x 0,25= 175.000TL vergi ödeyecektir.

Anonim şirket kurmanın dezavantajları var mı?

Anonim şirket kurmanın avantajlarından bahsettikten sonra her ne kadar dezavantaj denilemese de birkaç zorunluluğundan bahsetmekte fayda var. 

  • Diğer şirket türlerinden farklı olarak anonim şirket kurmak için minimum sermaye tutarı 50.000TL’dir ve bu tutarın ¼’ü kuruluşta bankaya bloke ettirilmelidir.
  • Bir diğer zorunluluk eğer şirketin sermaye tutarı 250.000 TL’yi geçerse şirkette bir avukat bulundurma zorunluluğu vardır.
  • Son olarak genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisi bulundurulması gerekmektedir.

Konu hakkında daha ayrıntılı bilgi almak ve/veya şirketinizin kuruluş işlemlerini başlatmak için bize ulaşın