Vergi Süreçleri

Kasım Ayında Sizi Hangi Vergi Ödevleri Bekliyor?

Her ay düzenlediğimiz vergi ödevleri yazılarımızın bu dördüncü bölümünde Kasım ayı vergi ödevlerin ve yapılması gereken işlemlerden bahsedeceğiz.

İlgili ödevleri yine beyan ve ödeme şeklinde son günlerine göre sıralarsak;

Geçici Vergi

17.11.2021 tarihi hem gelir vergisi hem de kurumlar vergisi için, geçici verginin üçüncü döneminin (Temmuz – Ağustos – Eylül) son ödeme tarihidir.

Geçici vergi üçer aylık dönemler halinde hesaplanır ve bu üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın 17’sine kadar beyan edilerek ödenir.

Geçici verginin konusu

Ülkemizde gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri bu mükellefiyetleri sebebiyle aynı zamanda geçici verginin de mükellefidirler.

Geçici vergi gelirin yedi unsurundan sadece ikisine uygulanmaktadır. Bunlar ticari kazanç ve serbest meslek kazançlarıdır. Ticari kazançlardan basit usule tabi olanlar ve yıllara yaygın inşaat işi yapanlar ile serbest meslek erbablarından noterler geçici vergi ödemezler.

Geçici verginin oranı

Geçici vergi oranı Gelir ve Kurumlar Vergilerinde farklılık göstermektedir. Gelir Vergisi Kanunu’na göre geçici vergi ilk vergi dilimine tekabül eden %15’lik orandır. Yani Gelir Vergisi mükellefleri üçer aylık dönemlerde elde ettikleri safi kazanç üzerinden %15 vergi öderler.

Kurumlar Vergisi kanunu ise geçici vergi oranının Kurumlar Vergisi oranı kadar olacağını öngörmektedir. Bu makalenin yazıldığı dönemde ise Kurumlar Vergisi Kanunu geçici 13. Maddesi gereğince kurumlar vergisi oranı 2021 yılı için %25’e çıkarılmış ve 7316 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14. Maddesi gereğince geçici vergi oranı olarak birinci geçici vergi dönemi için (Ocak, Şubat, Mart dönemi) %20 diğer dönemler için ise %25 olarak hesaplanacaktır.

Damga Vergisi

26.11.2021 tarihine kadar sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunanlar için damga vergisinin ödenmesi gerekir.

Damga vergisi nedir?

Bu vergi her türlü sözleşmeden doğan bir vergi türüdür. İster bir gerçek kişi veya şirketle sözleşme imzalayın isterseniz de devlete vergi ödemek için beyanname verin (hemen her vergi beyanname yoluyla ödenir) damga vergisi doğar. Damga vergisi diğer vergilere kıyasla oldukça düşük oranlı ve tutarlı bir vergidir. Sözleşmelerin türlerine imzalayan sayısına vb kıstaslara göre değişen tutarları vardır. Yazımızın amacı ödevleri olabildiğince kısaca özetlemek olduğundan uzun bir liste halinde bu oranları yazmıyoruz, ancak dilerseniz https://www.turmob.org.tr/ebulten/mevzuatsirkuleri/2020/246-2020.pdf  bu linkten

güncel oranlara ulaşabilirsiniz.

Katma Değer Vergisi

26.11.2021 Kasım ayına ait KDV’nin son ödeme tarihidir. Mükellefler sattıkları ürün veya hizmetlerden dolayı tahsil ettikleri KDV’den işleri ile ilgili satın aldıkları mal ve hizmetlerin KDV’sini düşerek aradaki farkı devlete öderler.

KDV nedir?

Mal ve hizmet teslimleri sonucu doğan ve gerçek mükellefinin malı veya hizmeti alanın olduğu bir vergi türüdür. Her ne kadar KDV fiziki olarak son tüketicinin cebinden çıkıyor olsa da bu vergiyi devlete, son tüketicinin malı veya hizmeti satın aldığı kişi veya kurum öder. Yani aslında ticaret yapanlar KDV konusunda sadece aracıdırlar.

KDV oranı kaçtır?

KDV %1, %8 ve %18 olmak üzere üç farklı orana sahiptir. Bu oranlar kabaca bahsetmek gerekirse zorunlu ürünlerde en düşük oran lüks ürünlerde en yüksek oran uygulanır diyerek genellenebilir. Ancak aslında durum biraz daha karmaşıktır. Yukarıda bahsettiğimiz gibi ayrıntılara boğulmamak adına dileyenler https://www.gib.gov.tr/node/108756  bu linkten hangi ürünün yüzde kaç KDV’ye tabi olduğuna bakabilir.

Muhtasar Beyanname

26.11.2021 kanunda yazılı kişilerin mükelleflerden kestikleri vergiyi vergi dairesine ödemesinin son günüdür. Her ne kadar ilgili kanunda son ödeme tarihi ilgili ayın 23’ü olarak belirlenmiş olsa da çıkartılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bu tarih 26’sı olarak değiştirilmiştir.

Muhtasar Beyanname Nedir?

İşverenler ya da vergi tevkifatı yapan diğer kişiler, verginin gerçek mükelleflerinden kestikleri vergileri muhtasar beyanname aracılığıyla vergi dairesine öderler. Muhtasar Beyannamede kesinti (stopaj/tevkifat) usulü vergilendirme söz konusu olduğundan vergi, esas borçlunun yerine vergi sorumlusundan istenir.

Kimler muhtasar beyanname vermek zorundadır?

  • İş Ortaklıkları
  • Dernekler
  • Vakıflar
  • Yatırım fonu yöneten kişiler
  • Kamu idare ve müesseseleri
  • İktisadi kamu müesseseleri
  • Ticaret şirketleri
  • Ticaret ve serbest meslek erbapları (gerçek gelirlerini beyan etmek zorunda olan kişiler)
  • Kazançları zirai ve bilançoya tabi olan çiftçiler

Verginin oranı

Bu vergi türünde oran hesaplamak biraz karmaşıktır diyebiliriz. Çünkü yapılan işin türüne göre oranlar değişmektedir. Birkaç örnek vermek gerekirse ücret ödemelerinde gelir vergisi kanundaki artan oran uygulanır (%15/%20/%27/%35/%40), öte yandan kira ödemelerinde oran %20’dir, inşaat işlerinde %3’lük oran uygulanır.

Yapılandırma Taksit Ödemesi

30.11.2021 7256 Sayılı kanun uyarınca ödenmesi gereken 6. taksit ödemesi.

27 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yapılandırma kanunundan faydalanarak devlete olan borçlarınızı yapılandırdıysanız, ilgili borcun taksit zamanı Kasım sonu.

Söz konusu düzenleme ile kesinleşmiş vergi, harç ve vergi cezaları ile trafik para cezası ve diğer idari para cezaları, ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi gibi borçlarına yapılandırma imkanı getirilmiştir.

Emlak Vergisi

30.11.2021 2021 yılı için Emlak vergisi 2. taksit ödeme süresinin son günüdür.

Eğer daire, arsa, arazi veya işyeri gibi bir gayrimenkulünüz varsa ilgili verginin mükellefisinizdir. Emlak vergisinin oranları sahip olduğunuz gayrimenkule göre değişkenlik göstermektedir. Üstelik gayrimenkulünün büyükşehir dahilindeyse oranlar %100 yükseltilerek uygulanır.

Bu anlamda oranları tablo halinde göstermek istersek;

Bulunduğu Yer Konut İşyeri Arsa Arazi
Normal Yerler Binde 1 Binde 2 Binde 3 Binde 1
Büyükşehir BelediyeDahili ve Mücavir Alanlar Binde 2 Binde 4 Binde 6 Binde 2