Vergi Süreçleri

Katma Değer Vergisi (KDV) Nedir? Nasıl Hesaplanır?

KDV’nin konusu

 • Her türlü mal ve hizmet ithali
 • Ticari – sınai – zirai – serbest meslek gibi iktisadi faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmet
 • Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler
 • Posta, telefon, telgraf, teleks hizmetleri
 • Radyo ve televizyon hizmetleri 
 • Her türlü şans ve talih oyunlarının tertibi
 • Konserler – sportif faaliyetler, yarışmalar
 • Müzayede salonlarında yapılan satışlar 
 • Boru hattı, gaz, ham petrol taşınması
 • GVK da belirtilen mal ve hakların kiralanması

KDV’nin mükellefi kimdir?

Katma Değer Vergisinde mükellefiyet iki şekildedir;

Kanuni mükellef: Mal veya hizmetin fiyatına eklediği vergiyi devlete ödeyen mükellef

 • Mal teslimi hallerinde bu işi yapanlar
 • Hizmet ifası hallerinde bu işi yapanlar
 • İthalatta mal ve hizmeti ithal edenler
 • Ptt işletme genel müdürlüğü
 • Radyo televizyon kurumları
 • Her türlü şans ve talih oyunlarını tertipleyenler
 • Konser verenler, sportif faaliyetleri düzenleyen
 • İsteğe bağlı mükellefiyette talepte bulunan 
 • Transit taşımalarda gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlar
 • Gvk da belirtilen mal ve hakları kiraya verenler

Fiili mükellef: Gerçekte vergiyi yüklenen mükellef, yani son tüketici.

Vergiyi doğuran olay

 • Mal teslimi hallerinde malın satıcıdan çıkması
 • Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi
 • Kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir hizmetin bir bölümünün yapılması
 • Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda, malların alıcıya teslimi
 • Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji dağıtım veya kullanımlarında bunların bedellerinin tahakkuk ettirilmesi
 • İthalatta, Gümrük Kanununa göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması, gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili
 • Gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde gümrük beyannamesinin tescili 
 • Malın alıcıya gönderilmesi halinde malın nakliyesine başlanması veya nakliyeciye  sürücüye tevdii

KDV’de matraha dahil olan unsurlar

 • Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan boşaltma giderler
 • Ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları
 • Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan yükleme giderleri
 • Vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler

KDV’de matraha dahil olmayan unsurlar

 • Ticari teamüle uygun iskontolar
 • Hesaplanan KDV

Teslim; Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir.

 • Malın alıcıya gönderilmesi halinde malın nakliyesine başlanması veya nakliyeci sürücüye tevdii
 • Zincirleme akitlerde her bir safha ayrı bir teslimdir
 • Su, gaz, elektrik, ısıtma dağıtımları mal teslimidir
 • Trampa 2 ayrı teslimdir
 • Kap ve ambalajlı malzemelerin geri verilmesi durumunda teslim bunların içi itibariyle yapılmış sayılır

KDV’de beyan ve ödeme zamanı

İzleyen ayın 26. günü akşamına kadar beyan verilir ve 26. günü akşamına kadar ödenir

İthalatta gümrük vergisi ile beraber ödenir.

KDV’de oran

Yasal oranı %10 dur. Cumhurbaşkanı bu oranı %1 e kadar indirmeye, 4 katına kadar arttırmaya yetkilidir.

I sayılı liste = %1 (un – ekmek)(zorunlu)

II sayılı liste = %8 (eğitim – sağlık)(temel)

Diğer maddelerde = %18

KDV ile ilgili detaylı bilgi almak için YouTube videomuza göz atabilirsiniz.