Vergi Süreçleri

Muhtasar Beyanname Nedir ve Ne Zaman Verilir?

Çok teknik bilgilerden biri olarak düşünülen muhtasar beyanname, özellikle şirketinin muhasebe süreçleriyle ilgili yakından bilgi sahibi olmak isteyenler için önemli bir vergi beyan türü. Aylık ya da yılda 4 kez verilen bu beyan türüyle ilgili ayrıntıları yazımızda bir araya getirdik.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 84. Maddesinde ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 31. maddesinde yer verilen muhtasar beyanname, işverenler ya da vergi tevkifatı yapan diğer kişilerce kesilen vergi matrahlarının toplu olarak vergi dairesine bildirilmesi işlemi olarak özetlenebilir. Vergi sorumlusunun yükümlülüğünde olan bu beyan türü vergi mükellefinin sorumluluğunda değildir. Başkasına ait vergi borcunun ödenmesinden sorumlu olan taraf vergi sorumlusu olarak adlandırılır.

Muhtasar beyannamede vergi tutarı, vergi sorumlusu tarafından stopaj yöntemi ile hesaplanır ve vergi sorumlusunun bağlı olduğu vergi dairesine beyan edilerek ödenir. Stopaj usulü vergileme yani kaynakta kesinti yapılarak yapılan bu ödeme, gelir sahibinin eline geçmeden vergi kesintisi yapılarak devlete ödenir. Çalışanların bordrolarında gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır ve bu kesinti yasal süre içerisinde hazırlanan beyanname yöntemi ile devlete bildirilir ve ödenir.

Muhtasar Beyanname Dönemleri Ne Zaman?

Muhtasar beyannamenin hazırlığı için iki farklı yöntem bulunuyor. Aylık olarak hazırlanabilen beyannamede üç aylık beyanlar da yapılabiliyor ancak bunun için vergi dairesine önceden bildirim şartı gerekiyor. Zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç, çalışan sayısı 10 ve daha az olanlar, 94. maddeye göre yapacakları tevkifatla ilgili muhtasar beyannamelerini, bağlı bulundukları vergi dairesine önceden bildirmek şartıyla her ay yerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında yapabilirler.

Beyanname için üç aylık dönemlerin tarihleri şöyle olmalı:

 • Ocak, şubat, mart dönemi için 26 Nisan
 • Nisan, mayıs, haziran dönemi için 26 Temmuz
 • Temmuz, ağustos, eylül dönemi için 26 Ekim
 • Ekim Kasım, Aralık dönemi için 26 Ocak

Aylık beyanname ise takip eden ayın 26. Günü akşamına kadar yapılabilir.

Muhtasar Beyanname Kodları Nedir?

 

Muhtasar Beyanname kodu Ödeme Türü Vergi Oranı
11 Asgari Ücretli 15%
12 Diğer Ücretli %15-40
31 Yıllara Yaygın İnşaat İşleri 5%
32 Yıllara Yaygın İnşaat İşleri (Kurumlara yapılan hakedişlerden) 5%
41 Kira Ödemeleri vb. GVK 70.madde kapsamında yapılan ödemeler 10% (geçici olarak)
42 Kooperatiflere Ait Taşınmazların Kiralanması Karşılığı Yapılan Ödemeler 10%

(geçici olarak)

93 Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilerek SatınAlınan Diğer Zirai Mahsuller İçin Yapılan Ödemeler 3%

(ortalama)

 

Kimler Muhtasar Beyanname Verir?

Beyannameyi veren mükellefin aşağıda gruplardan birine dahil olması gerekir.

 • Kamu idare ve müesseseleri
 • İktisadi kamu müesseseleri
 • Ticaret şirketleri
 • İş Ortaklıkları
 • Dernekler
 • Vakıflar
 • Yatırım fonu yöneten kişiler
 • Ticaret ve serbest meslek erbapları (gerçek gelirlerini beyan etmek zorunda olan kişiler)
 • Kazançları zirai işletme esası ve bilançoya tabi olan çiftçiler

Muhtasar Beyanname Nasıl Hazırlanmalı?

Beyannamenin şirketin kapsamına göre ve kira gibi giderlerine göre hesaplamalarında farklılıklar bulunuyor. Bir firmada 10’dan fazla çalışan olması, çalışanların arasında asgari ücretlilerin olması ve kira bedelleri gibi durumlar göz önünde bulundurulduğunda beyan edilecek vergi türleri de değişiklik gösteriyor. Örneğin, firmanın öncelikle 10’dan fazla çalışanı olduğu için aylık muhtasar beyanname vermesi gerekiyor. Ücret gelirlerine göre hesaplanacak gelir vergisi; asgari ücret alan kişiler için 011 kodu ile geriye kalan kişiler için ise 012 kodu ile muhtasarda beyan edilmesi gerekiyor. Ücret üzerinden hesaplanan damga vergisi tutarı ise asgari ücretli ve diğer ücretli ayrımı olmaksızın toplu olarak 302 kodu ile muhtasar beyannamede gösteriliyor.

Kira gelirinin ise brüt hale getirilerek stopaj oranı hesaplanıyor. Böylelikle de 041 kodu ile muhtasar beyannamede beyan ediliyor.