Vergi Süreçleri

Vergi Kaçırmak, Vergi Suçları ve Cezaları

Vergi Suç Ve Cezaları Nedir? Vergi Kaçırmanın Cezası Nedir?

Özellikle e-ticaret yapanların çok karşılaştığı bildirimde bulunmamalarından doğan vergi cezaları bugünkü konumuzu oluşturuyor. Mükellefler vergi suçlarını bilmediklerinden bir şey olmaz mantığıyla hareket ettikten sonra karşılarına cezalar çıktığında şaşırabiliyorlar, o yüzden bu yazımızda özellikle ticaret erbabları açısından vergi suç ve cezalarından bahsedeceğiz.

Vergi suçları Vergi Usul Kanununda tanımlanmıştır. Bu suçlar iki ana başlık altında toplanabilir; hapis cezası gerektiren suçlar ve para cezası gerektiren suçlar.

Vergi Usul Kanunu’na göre aşağıdaki suçlar hapis cezası gerektirirler;

 • Mükellefin özel işini yapma suçu.(bu suç daha çok vergi memurları ile ilgili olduğundan yazımızda bu konudan bahsetmeyeceğiz)
 • Vergi mahremiyetinin ihlali.(bu suç da gerek vergi memurlarını gerekse serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirleri ilgilendirdiğinden yazımızda bu konudan da bahsetmeyeceğiz)
 • Kaçakçılık. 

Para cezası gerektiren suçlar ise;

 • Vergi ziyaı
 • Birinci derece usulsuzlük
 • İkinci derece usulsüzlük 
 • Özel usulsüzlük suçlarıdır.

Kaçakçılık Suçunun Kapsamı Nedir?

 • Muhasebe hilesi yapmak
 • Çift muhasebe kaydı
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı dışında anlaşmalı olmayan yerlerde vesikaları basma 
 • Sahte  belge düzenlemek
 • Yanıltıcı belge düzenleme 
 • Defterleri ve belgeleri yok etmek

Yukarıdaki suçların işlenmesi halinde işlenen suça göre değişmekle beraber en az 18 ay ile en çok 5 yıl arasında hapis cezası uygulanmaktadır.

Vergi Ziyaı Cezası Nedir?

Vergi Usul Kanunda; Vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder. Şeklinde tanımlanmıştır.

Bu tanımdan anlamamız gereken ise; herhangi bir şekilde devlete ödemeniz gereken vergiyi ödemezseniz ya da eksik öderseniz işlediğiniz suç vergi ziyaıdır. Ve cezası bir kat fazladan vergi ödemektir. Kısaca bahsetmek gerekirse; ödemeniz gereken vergi tutarı 1.000TL iken ödemezseniz 1.000TL verginin üzerine 1.000TL’de vergi ziyaı cezası ödersiniz. Ya da bu 1.000TL’nin 700’ünü ödeyip 300’ünü ödemezseniz 300TL vergi ziyaı cezası ödemeniz gerekir.

Vergi ziyaında farklı oran uygulamaları nelerdir?

Eğer vergi beyannamenizi kanuni süresi geçtikten sonra verirseniz kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır. Yani 1.000TL yerine 500TL ceza ödersiniz.

Ayrıca, kaçakçılık suçlarında normalin üç katı  uygulanır. Yani kaçakçılık fiilinden dolayı vergi ziyaı oluşursa 1.000TL yerine 3.000TL ceza ödersiniz.

Birinci Derece Usulsüzlük Suçları Nelerdir?

 • İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi
 • Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemesi
 • VUK’taki tasdiki mecburi defterlerden birinin tasdikinin yaptırılmaması
 • VUK’taki tutulması mecburi defterlerden birinin tutulmaması
 • Defter kayıtlarının ve ilgili vesikaların vergi incelemesi yapılmasını engelleyecek derecede noksan, usulsüz veya karışık olması
 • VUK’un kayıt nizamına ait hükümlerine uyulmaması

İkinci Derece Usulsüzlük Suçları Nelerdir?

 • Vergi kanunlarındaki bildirmelerin zamanında yapılmaması(İşe başlama dışındaki bildirmeler) 
 • Tasdiki mecburi defterlerden birinin tasdikinin bir ay geç yaptırılması
 • Vergi beyannameleri, bildirimler, ekler ve vesikalarda kanunen belirlenen şekil, içerik ve düzenlemelere uyulmaması
 • Bazı evrak ve vesikaların bulunmaması veya ibraz edilmemesi

Özel Usulsüzlük Suçları Nelerdir?

 • Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu vb.’nin verilmemesi, alınmaması
 • Tutulma mecburiyeti getirilen defterlerin işyerinde bulundurulmaması, ibraz edilmemesi veya yazılması gereken işlemlerin defterlere kayıt edilmemesi
 • Muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve malî tablolara ilişkin usul ve esaslar uyulmaması
 • Matbaaların belge basımı ile ilgili bildirim görevini yerine getirmemesi
 • Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen aracın durmaması
 • Bilgi vermekten çekinenler
 • Elektronik ortamda beyanname verilmemesi

Cezalarda İndirim Nedir?

Cezaların erken mükellefçe yani sizin tarafınızdan erken kabul edilmesi ve ödenmesi halinde ilgili kanun bir indirim oranı öngörmüştür. Bu maddeye göre; vergi ziyaı veya usulsüzlük cezalarında cezanın kesilmesinden itibaren 30  gün içinde vergi dairesine başvuran mükelleflere borçlarını 3 ay içerisinde ödeyeceklerini taahhüt etmeleri halinde %50 indirim uygulanır. Bu indirimin uygulanabilmesi için bazı durumlarda teminat istenebilmektedir. Örneğin kesilen ceza çok yüksekse.

Cezalarda Tekerrür Nedir?

Kanuna göre mükelleflerin belirli süreler dahilinde aynı suçları tekrar işlemeleri halinde uygulanacak ceza zamlı olarak kesilir. İlgili madde gereği; usulsüzlük suçları iki yıl içerisinde tekrar işlenirse %25 vergi ziyaı suçları 5 yıl içerisinde tekrar işlenirse %50 zamlı olarak uygulanmaktadır.

Cezalarda Birleşme Nedir?

VUK’a göre vergi ziyaı suçu ile birinci veya ikinci derece usulsüzlük suçlarının birlikte işlenmesi halinde miktar itibariyle yüksek olan ceza uygulanmaktadır.

Ancak yine vergi ziyaı suçu ile özel usulsüzlük suçlarının birlikte işlenmesi halinde ise bu cezalar ayrı ayrı uygulanmaktadır.

Daha fazla bilgi almak için Youtube videomuzu izleyebilirsiniz: